FERRERO ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; cégjegyzékszám: 01 09 269522; adatkezelési ügyekben kontakt e-mail cím: privacy.hungary@ferrero.com; mint Adatkezelő, a továbbiakban: “Ferrero”) elkötelezett a jelen weboldal (“Weboldal”) felhasználóinak adatvédelme érdekében és megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a felhasználók Személyes Adatai az alapvető jogok, szabadságok, valamint a személyes méltóság, különösen a bizalmas jelleg tiszteletben tartásával kerüljenek kezelésre.

A Ferrero-nál ennek megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót készítettük el annak érdekében, hogy röviden bemutassuk az Ön részére a Személyes Adatai általunk történő kezelésének módját.

Igényelhetünk a felhasználóktól bizonyos személyes információkat és részleteket a szolgáltatásaink nyújtása érdekében és erre tekintettel el kívánjuk Önnek magyarázni azon eljárásokat és módokat, melyek során a részünkre nyújtott adatokat kezeljük.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató továbbá teljes körű információt nyújt Önnek, annak érdekében, hogy – ahol szükséges – képes legyen világos, tájékozott módon hozzájárulását adni a Személyes Adatai kezeléséhez.

Általában bármely Ön által szolgáltatott vagy általunk bármely a Weboldalon egyéb módon gyűjtött információ, adat a Ferrero által kerül kezelésre a 2016/679 Rendelettel (EU) (“GDPR”) összhangban.

Ez többek közt azt jelenti, hogy bármely a Ferrero által végzett Személyes Adat kezelésére a jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság, adattakarékosság, pontosság, integritás és bizalmas jelleg elvének figyelembevételével kerül sor.

Adatkezelő

A Weboldalon keresztül történő valamennyi Személyes Adat kezelési tevékenység tekintetében Adatkezelőnek a Ferrero (Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft.) minősül.
Amennyiben szeretne kapcsolatba lépni velünk a Ferrero által végzett adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, írjon a privacy.hungary@ferrero.com e-mail címre.

Milyen információkat gyűjtünk Öntől?

A Weboldal használata során, különösen, ha információkat szolgáltat és fájlokat tölt fel a Weboldalra, a Weboldalon lévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, a Ferrero gyűjthet és kezelhet az Önhöz, mint egyénhez kapcsolódó olyan információkat melyek lehetővé teszik az Ön azonosítását, akár közvetlenül vagy más további információkkal együtt (“Személyes Adatok”). Ezen információk gyűjtésre kerülhetnek a Ferrero által abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy információkat szolgáltat a részünkre (pl. amikor a Ferrero által a Weboldalon keresztül nyújtott bármely szolgáltatást kíván igénybe venni).

A felhasználók által önként szolgáltatott adatok

Egy felhasználói fióknak a Weboldalon való létrehozása során, Önnek bizonyos Személyes Adatokat, mint például az elérhetőségi adatait (pl. az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, tartózkodási országát és fizikai címét) és marketing preferenciáit a lentebb rögzített célok érdekében meg kell adnia.

Ahol a Weboldal megengedi, hogy Ön az előzetes és visszavonható hozzájárulásával a közösségi médiában használt személyes profilja útján (Közösségi Bejelentkezés) regisztráljon, hozzáférhetünk ugyanazon korlátozott, az ilyen profilban szereplő információkhoz, melyek az Ön nevéhez, korához, tartózkodási helyéhez, kedveléseihez, érdeklődési köreihez, kapcsolataihoz és képeihez kapcsolódnak.

A weboldal használata során rögzített adatok

A Weboldal működése – mint ahogy az Interneten lévő bármely weblap esetén általános – magában foglalja informatikai rendszerek és szoftver eljárások használatát, melyek a szokásos működésük során a Weboldal felhasználóiról információkat gyűjtenek, melyek továbbítása automatikusan történik, amennyiben Internet kommunikációs protokollok kerülnek alkalmazásra.
Ugyan a Ferrero nem annak érdekében gyűjti ezen információkat, hogy azokat egyes felhasználókkal összekapcsolja, lehetséges azonban, hogy természetüknél fogva és további harmadik személyeknél lévő adatokkal való kezelésükre és összekapcsolásukra figyelemmel ezen adatok lehetővé teszik a felhasználó azonosítását, vagy közvetlenül azon információ útján vagy más gyűjtött információ felhasználásával. Így ezen információk is Személyes Adatnak minősülnek.

Ezen információk magukba foglalják az Ön operációs rendszerének és IT környezetének számos paraméterét, beleértve az Ön IP címét, tartózkodási helyét (országát), a számítógépének domain neveit, az URI (Egységes Forrásazonosító) címeit/azonosítóit a Weboldalon Ön által kért/igényelt erőforrásoknak, a kérések idejét, a Weboldalon végzett tevékenységeire vonatkozó információkat (például az Ön által látogatott honlapokat, illetve az Ön által megtekintett termékeket), a szerver részére küldött kérések módját, a kérésre válaszul kapott fájl kiterjedését, a szerver által küldött válasz státuszát mutató számkódot (sikeres, hiba stb.), a Weboldalunk elérésére használt eszközére (pl. a számítógépére, táblagépére, okostelefonjára) vonatkozó részleteket stb., a sütik és egyéb a nyomon követést lehetővé tevő technológiák útján.

Ezen adatokat Ferrero kizárólag a Weboldal használatával kapcsolatos anonim, statisztikai célokra használja fel - anélkül, hogy ezen adatokat összekapcsolná a felhasználók bármely azonosítójával - annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal megfelelő működését, és hogy beazonosítsa a Weboldal bármely hibáját és/vagy a Weboldallal való visszaélést. Ezen adatok felhasználhatók a Weboldallal szemben elkövetett információkkal kapcsolatos bűncselekmények esetén, az ezzel kapcsolatos felelősség kivizsgálása céljából.

Adatkezelési tevékenységek

Az adatkezelés olyan eljárásokkal, technikai és elektronikus eszközzel történik, melyek alkalmasak arra, hogy az adatok bizalmas jellegét, biztonságát védjék és melyek magukban foglalják az adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, tárolását, betekintését, kidolgozását, megváltoztatását, kiválasztását, lekérdezését, összehangolását, felhasználását, összekapcsolását, blokkolását, azokról való tájékoztatást, terjesztését, törlését és megsemmisítését, ideértve kettő vagy több ezen tevékenység összekapcsolását is.

Miért kezeljük ezen információkat? Az adatkezelés céljai és jogalapjai

A Ferrero az alábbi célok érdekében kívánja felhasználni a Weboldalon keresztül gyűjtött Személyes Adatait:

• Válaszok vagy az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtása céljából, beleértve felhasználói fiók létrehozásának lehetővé tételét is, Ferrero-tól származó információk átvétele és riasztások Ön részére való küldése leküldéses értesítések útján; az Ön azonosítása és támogatása céljából, amennyiben elveszti vagy elfelejti bármely a Ferrero regisztrációs szolgáltatásához kapcsolódó bejelentkezési/jelszó adatait; annak érdekében, hogy lehetővé tegyük hogy létrehozzon és fenntartson regisztrált felhasználói fiókot, hogy az Ön által igényelt tranzakciókat és felvételi kérelmeket feldolgozzuk, hogy szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel és kéréseire és érdeklődéseire válaszoljunk, ideértve az e-maileket is; hogy szolgáltatásként hírleveleket (melyre feliratkozott) küldjünk az Ön részére (kizárólag tájékoztató tartalommal); bármely egyéb Ön által igényelhető szolgáltatás nyújtása érdekében (“Szolgáltatásnyújtás”).

Nincs szükség az adatkezeléshez való hozzájárulásra, amennyiben az adatkezelés szükséges az igényelt szolgáltatások nyújtásához, és mert az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ez az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. Cikk (1) b) pont).

Nem köteles a Ferrero részére a Személyes Adatait megadni ezen célokból; azonban amennyiben nem adja meg adatait, elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatásokat a Ferrero nem fog tudni Önnek nyújtani.

• Marketing, promóciós és reklámozási célból, beleértve a direktmarketinget is, valamint a Ferrero termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tanulmányok, kutatások, piaci statisztikák vagy felmérések e-mail, SMS, leküldéses értesítések, felugró bannerek, azonnali üzenetküldés, telefonközpontostól érkező telefonhívások és Ferrero hivatalos közösségi oldalai útján való küldését és végzését (“Marketing”).

Az ezen célokból való adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik. Ön természetesen nem köteles a Ferrero részére hozzájárulását adni a Személyes Adatai ezen célokból való felhasználásához, és minden következmény nélkül dönthet úgy, hogy nem adja meg a hozzájárulását (eltekintve attól, hogy további marketing tartalmú leveleket már nem fog tudni kapni a Ferrero-tól). A későbbiek során bármely, már megadott hozzájárulását visszavonhatja akár az egyes üzenetek alján található link használatával is (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

• Olyan jogszabályoknak való megfelelés, mely a Ferrero részére előírja egyes Személyes Adatok gyűjtését és/vagy további kezelését, beleértve a versenyekre vonatkozó szabályzatokat, amennyiben a felhasználók a Weboldalunkon meghirdetett versenyeken vagy nyereményjátékokon vesznek részt (“Megfelelés”). Amennyiben Személyes Adatokat szolgáltat a Ferrero részére, Ferrero köteles az alkalmazandó jogszabályok figyelembevételével kezelni a Személyes Adatokat, mely magában foglalhatja a Személyes Adatai megőrzését és bejelentését hivatali szervek részére adó, vám és egyéb jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Az e célból történő adatkezeléshez hozzájárulásra nincs szükség tekintve, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) c) pont), így ez lesz az ilyen adatkezelés jogalapja.

• A Weboldallal való visszaélés vagy a Weboldalon keresztül végzett bármely csalárd tevékenység megelőzése és észlelése érdekében (“Visszaélés/Csalás”).
A jelen célból történő adatkezelés a Ferrero azon jogos érdekének elérése érdekében szükséges, hogy a Weboldallal kapcsolatos visszaélést vagy csalárd tevékenységeket megelőzze vagy észlelje (lehetséges büntetőjogi célokból).

A felhasználók nem kötelesek Személyes Adatokat szolgáltatni, ahhoz, hogy a Weboldal nyilvános oldalait böngésszék. A Személyes Adatoknak a fentiekben említett célokra történő szolgáltatása nem kötelező, ugyanakkor pl. egy regisztrációs nyomtatványon kért adatok meg nem adása akadályozhatja a felhasználókat abban, hogy befejezzék a regisztrációt vagy elérjék a kapcsolódó szolgáltatásokat.

Kik férhetnek hozzá az Ön Személyes Adataihoz?

A tevékenysége keretében és a fentiekben meghatározott célok érdekében az Ön Személyes Adatai az alábbi személyekkel kerülnek megosztásra ("Címzettek"):

• A Ferrero Csoporton belüli más társaságok belső adminisztrációs célok érdekében; és

• A megfelelően kijelölt adatfeldolgozók, melyek speciális adatkezelési és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: adattárolás, üzenetek küldése részünkre, tárhelybiztosítás, verseny menedzsment, ügyfélszolgálat, informatikai szolgáltatások a Weboldal működtetésével kapcsolatosan, emailezés, promóciós játékok lebonyolítása) a Ferrero nevében és utasítására, akiknek az adatvédelmi megfelelőségüket a Ferrero ellenőrizte a szükséges adatfeldolgozói szerződés megkötését megelőzően.

A weboldal üzemeltetése tekintetében a Ferrero az Amazon Web Services Ireland Limited (One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin, support.ferrero@reply.it) és a Reply S.p.A. (Corso Francia 110, Torino, 10100 Italia, support.ferrero@reply.it) szolgáltatatásait használja, aki a weboldal tárhelyszolgáltatójaként adatfeldolgozóként jár el. A Ferrero által szervezett promóciós játékok esetén az adott játékra vonatkozó szabályzat tartalmazza a játékok lebonyolítása során adatfeldolgozóként eljáró személyek listáját.

• A Ferrero által feljogosított, kiválasztott egyének, hogy a Személyes Adatokat kezeljék olyan tevékenységek kifejtése érdekében, amelyek szorosan kapcsolódnak a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz (pl.: a hálózati eszközök és az elektronikus hírközlő hálózatok technikai karbantartása) és akik titoktartási kötelezettséget vállaltak, vagy akik jogszabály alapján kötelező titoktartás alanyai (pl.: a Ferrero munkavállalói);

• Közintézmények, szervek vagy hatóságok, akik számára az Ön Személyes Adatai nyilvánosságra hozhatók a vonatkozó jogszabályoknak és az ezen közintézmények, szervek vagy hatóságok kötelező érvényű határozatainak megfelelően.

A Személyes Adatok nem hozhatók nyilvánosságra és nem kerülhetnek továbbításra harmadik személyeknek, kivéve rendkívüli társasági tranzakciós ügyletekben, amelyek során a Személyes Adatok átadásra kerülhetnek harmadik személy vevők/bérlők vagy engedményesek részére.

Adattovábbítás

A Személyes Adatok továbbításra kerülhetnek az Európai Unió más országaiba, ahol a Ferrero-nak vagy a Ferrero bármely beszállítóinak telephelyei vagy szerverei találhatóak.
A Személyes Adatokat nem továbbítjuk az Európai Unió területén kívülre.

Kiskorúak

Nem kezeljük 16 éven aluli kiskorúaknak az adatait a kiskorú törvényes képviselőjének, vagy gyámjának a hozzájárulása nélkül. Ilyen esetben azt javasoljuk a törvényes képviselőnek vagy gyámnak, hogy segítse és irányítsa azt a kiskorút, aki a Weboldalt böngészni kívánja, illetve a Ferrero által biztosított szolgáltatásokhoz hozzá kíván férni.

A Személyes Adatok megőrzésének időtartama

Általánosságban szólva, a Ferrero csak a feltétlenül szükséges ideig őrzi meg az Ön Személyes Adatait, azon okkal összefüggésben, amely miatt azok gyűjtésre kerültek:

Szolgáltatásnyújtás céljára kezelt Személyes Adatok addig kerülnek megőrzésre Ferrero által, amíg az feltétlenül szükségesnek tekintendő a fenti cél elérése érdekében. Az adatok azonban hosszabb időre kerülnek megőrzésre, amennyiben arra szükségünk van a szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések rendezése, vagy a Ferrero érdekeinek a védelme érdekében a Ferrero Szolgáltatásnyújtással kapcsolatos lehetséges felelőssége kapcsán.

Marketing céljára kezelt Személyes Adatok az Ön hozzájárulásának pillanatától ez utóbbi visszavonásáig kerülnek megőrzésre. Amint a hozzájárulás visszavonásra kerül, akkor a Személyes Adatok nem kerülnek a továbbiakban felhasználásra e célból, azonban megőrzésre kerülhetnek a Ferrero által, mivel azokra szükség lehet a Ferrero érdekeinek a védelme érdekében az ilyen jellegű kezeléssel kapcsolatos lehetséges felelőssége kapcsán.

Megfelelés céljára kezelt Személyes Adatok arra az időtartamra kerülnek megőrzésre a Ferrero által, amelyeket azon meghatározott jogi kötelezettségvállalások követelnek meg, amelyekre tekintettel a Személyes Adatok kezelésre kerültek. Ez tipikusan az általános elévülési időt (5 év) jelenti, vagy amennyiben ez hosszabb, vagy rövidebb, a konkrét jogszabály által meghatározott időtartamot.

Visszaélés/Csalás megelőzésére és Elemzés céljára kezelt Személyes Adatok addig kerülnek megőrzésre Ferrero által, amíg az feltétlenül szükségesnek tekintendő, hogy a gyűjtésével kapcsolatos célt elérje. Ez tipikusan az általános elévülési időt (5 év) jelenti, vagy amennyiben ez hosszabb, vagy rövidebb, a konkrét jogszabály által meghatározott időtartamot.

Ezen időszakok lejártát követően valamennyi adatot törlünk vagy anonimizálunk, kivéve, ha az adatokat jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt kötelesek vagyunk megőrizni.

Mik az Ön jogai? Hogyan gyakorolhatja azokat?

Ön, mint érintett az alábbi jogok gyakorlására bármikor jogosult:

- Visszajelzés arról, hogy az Ön Személyes Adatait a Ferrero kezeli, és az ilyen adathoz hozzáférés és másolatkészítés;
- Az Ön Személyes Adatainak naprakésszé tétele, módosítása és / vagy helyesbítése abban az esetben, ha azok hiányosak vagy pontatlanok;
- A Személyes Adatok törlése abban az esetben, ha Ön szerint a kezelésük szükségtelen vagy egyébként jogszerűtlen, a Személyes Adatok anonimizálása, az adatkezelés korlátozása, ha a kezelés jogszerűtlen;
- A Személyes Adatok kezelése elleni tiltakozás az Ön egyedi helyzetére történő hivatkozással, releváns indokok megjelölésével, amelyek alapján Ön szerint Ferrero-nak fel kell hagynia a Személyes Adatai meghatározott céllal történő kezelésével;
- (Marketing céljából történő) Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása, amennyiben a hozzájárulás az adatkezelés jogalapja – ez nem érinti az Ön hozzájárulásának visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
- Kérésre az Ön Személyes Adatai kezelésének a korlátozása, amennyiben Ön azt érzékeli, hogy a Személyes Adatok kezelése pontatlan, szükségtelen vagy jogszerűtlen, csakúgy, mint az adatkezelés elleni tiltakozás esetén;
- Adathordozhatósághoz való jog – Ön jogosult a Ferrero-nak megadott Személyes Adatairól másolatot kapni egy strukturált, géppel olvasható formátumban és kérheti az ilyen Személyes Adatai megküldését egy másik adatkezelőnek;

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Ferrero rendelkezésére bocsátott Személyes Adatainak többsége bármikor megváltoztatható, a privacy.hungary@ferrero.com e-mail címre eljuttatott üzenettel.

Az (email-en keresztül kapott) Marketing célú kezelésre történő hozzájárulását is visszavonhatja a valamennyi marketing üzenet végén megtalálható megfelelő link kiválasztásával.

Ön minden esetben jogosult a hatályos jogi szabályokban biztosított jogok gyakorlására egy erre vonatkozó kérelemnek a Ferrero székhelyére az Adatvédelmi Osztályunk részére való benyújtásával vagy email formájában is a privacy.hungary@ferrero.com e-mail címen.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a Személyes Adataival kapcsolatos jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy orvosolhassuk problémáját. Amennyiben az nem vezetne eredményre, vagy Ön nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor Önnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Ön jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: http://www.naih.hu.

Módosítások

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25. napján lépett hatályba.

A Ferrero fenntartja magának a jogot arra, hogy részben vagy teljesen módosítsa a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, vagy, hogy annak tartalmát felfrissítse pl.: az alkalmazandó jogszabályok megváltozásának eredményeképpen. A Ferrero tájékoztatni fogja Önt ezen módosításokról amint azok bevezetésre kerültek és melyek a Weboldalon való közzétételüktől számítottan fognak kötelező erővel bírni. Erre tekintettel a Ferrero felkéri Önt, hogy rendszeresen látogassa meg az Adatvédelmi Tájékoztatót, annak érdekében, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató legújabb, naprakész verzióját megismerje, és hogy ezáltal folyamatosan informálódjon arról, hogy a Ferrero hogyan gyűjti, és hogyan használja fel a Személyes Adatokat.